Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2011

butterflyyyy
5001 30e8
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaLoveeyaa Loveeyaa
butterflyyyy
9086 ff23
butterflyyyy

October 17 2011

butterflyyyy
1745 bbaf
Reposted fromlocapingwin locapingwin viahope hope

October 09 2011

butterflyyyy
0498 c1b8
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viairacundia iracundia
butterflyyyy
butterflyyyy
Reposted fromqb qb vialaj laj
butterflyyyy
0579 60c6 500
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia vialaj laj
butterflyyyy
8562 60ab
butterflyyyy
6423 465a 500
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viairacundia iracundia
Reposted frominspired inspired viairacundia iracundia
butterflyyyy
Chcę już jesień! Prawdziwą, kolorową, złotą jesień ze spadającymi liśćmi, deszczami... ze wszystkim...
Reposted fromnotforgetme notforgetme viairacundia iracundia
butterflyyyy
9434 e778
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viairacundia iracundia
butterflyyyy

One w zasadzie nie są szalone. Są po prostu kobietami.

— Skins
Reposted fromjustaperson justaperson viairacundia iracundia
butterflyyyy
Udało się, jestem w pociągu. W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek."
Reposted fromvith vith viairacundia iracundia
butterflyyyy
4732 af7a 500
butterflyyyy
5656 3eb6
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viairacundia iracundia
butterflyyyy
butterflyyyy
0449 66c0
Reposted fromcats cats vialaj laj
butterflyyyy
7612 4ca9
it's just heart
Reposted frommegadeth megadeth viaorestesgaolin orestesgaolin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl